Kosakata Bahasa Inggris Jenis Ikan Disertai Gambar, Audio Dan Pronunciation - TeachMeSoft

Kosakata Bahasa Inggris Jenis Ikan Disertai Gambar, Audio Dan Pronunciation

Jenis-Jenis Ikan (Fish) + Pronunciation - Kosakata Bahasa Inggris

Kumpulan kosakata bahasa Inggris terlengkap mengenai Jenis-jenis Fish (Ikan) dari A sampai Z disertai Gambar, Audio dan Pronunciation. Yang memungkinkan teman-teman mengingat dengan cepat suatu kosakata baru, dikarenakan ke ikut sertaan indra penglihatan dan indra pendengaran dalam proses belajar.


 Fish (Ikan)

A

No Kata Arti Gambar
1 Anchovy
æn tʃoʊ vi
Teri
2 Anchovy California
æn tʃoʊ vi   kaləˈfôrnyə
Teri Engraulis
3 Atlantic cod
ətˈlantik   kɒd
Kod atlantik
4 Atlantic herring
ətˈlantik   hɛr ɪŋ
Haring atlantik
5 Atlantic sailfish
ətˈlantik   seɪlˌfɪʃ
Layaran atlantik
6 Arapaima gigas
Arapaima  giges
Arapaima
7 Ariid Catfish
ærid  kætˌfɪʃ
Manyung
8 Arowana
ærouwana 
Arwana
9 Asian Redtail catfish
āZHən  rɛdteɪl  kætˌfɪʃ
Baung
10 Asian Swamp Eel
āZHən  swɒmp  il
Belut Sawah

B

11 Barracuda
bær əˈku də
Barakuda
12 Beardless Barb
bɪərd les  bɑrb
Keperas
13 Bigeye scad
bigˌī   skæd
Selar bentong
14 Bigeye tuna
bigˌī  tu nə
Tuna mata besar
15 Black Marlin
blæk  Marlin
Setuhuk hitam
16 Black Snapper
blæk  snæp ər
Kakap Sirip Hitam
17 Blackfin Scad
blæk fɪn  skæd
Selar ubur-ubur
pic : timurikan.com.my
18 Bluespot Mullet
blu spɒt   mʌl ɪt
Belanak
19 Bonito
bəˈnētō
Bonito
20 Bonylip Barb
boʊ ni lɪp  bɑrb
Nilem
21 Brown-spotted spinefoot
braʊn  spɒt ɪd  spaɪn fʊt
Baronang lada
22 Bull Shark
bʊl  ʃɑrk
Hiu Banteng
23 Bullet Tuna
bʊl ɪt  tu nə
Tongkol lisong
24 Butterflyfish
bətərˌflīfiSH
Kepe-kepe
25 ------ ------ ----
26 Barred snapper/ Schoolmaster snapper
bɑrd   snæp ər
Kakap belang

C

27 California scorpionfish
kaləˈfôrnyə   skɔr pi ən  fɪʃ
Lepu ayam
28 Carp
kɑrp
Ikan mas atau ikan karper
29 Catfish
kætˌfɪʃ
Lele
30 Chinese Herring
tʃaɪˈniz   hɛr ɪŋ
Terubuk
31 Chub Mackerel
CHəb   mæk ər əl
Kembung
32 Climbing Perch
klaɪming   pɜrtʃ
Betok
33 Clownfish
klaʊn  fɪʃ
Badut
34 Coelacanth
sēləˌkanTH
Coelacanth
35 Common Carp
kɒm ən  kɑrp 
Ikan Mas
36 Common Dolphinfish
kɒm ən   dɒl fɪn fɪʃ
Lemadang
37 Common Snakehead
kɒm ən   snākˌhed
Gabus
38 CowFish
kaʊ fɪʃ
Ikan sapi
39 Crab
kræb
Kepiting
40 Cubera Snapper
kiubera  snæp ər
Kakap Cubera
41 Cutlassfish
kətləsˌfiSH
Layur
42 CuttleFish
æn  fɪʃ
Sotong

D

43 Discus
dɪs kəs
Diskus
44 Dolphin
dɒl fɪn
Lumba-lumba
45 Dog Snapper
dɔg   snæp ər
Kakap Anjing
46 Dugong
do͞ogäNG
Duyung

E

47 Eel
il
belut/Sidat
48 Electric eel
Electric   il
Belut Listrik

F

49 Flowerhorn cichlid
flaʊ ər hɔrn   siklid
Lou han
50 Flying fish
flaɪ ɪŋ   fɪʃ
Ikan Terbang
51 Freshwater Angelfish
frɛʃ wɔ tə   eɪn dʒəl fɪʃ
Manfish
52 Freshwater Prawn
frɛʃ wɔ tə  prɔn
Udang Pencet
53 Frigate Tuna
frɪg ɪt  tu nə
Tongkol krai
54 Frogfish
frɒg  fɪʃ
Ikan Kodok
55 Fourfinger threadfin
fɔr fɪŋ gər   θrɛd fɪn
Kuro Senangin

G

56 Giant featherback
dʒaɪ ənt  fɛð ər bæk
Belida
57 Giant Gourami
dʒaɪ ənt   go͝oˈrämē
Gurami
58 Giant Manta Ray
dʒaɪ ənt  ˈmantə  reɪ
Pari manta
59 Giant Snakehead
dʒaɪ ənt  snākˌhed
Toman
60 Giant Trevally
dʒaɪ ənt   trəˈvalē
Belitong/kuwe
61 Goldfish
goʊldˌfɪʃ
Maskoki
62 Grass carp
grɑs kɑrp
Kowan
63 Greasy grouper
gri si  gru pər
Kerapu Kayu
64 Greenland cod
grin lænd  kɒd
Kod greenland
65 Grouper
gru pər
Kerapu
66 Guppy
gʌp i
Gupi

H

67 Halfbeak
hæf bik
Julung-Julung
68 Hampala
hempala
Hampal
69 Herring
hɛr ɪŋ
Haring
70 Herring Scad
hɛr ɪŋ  skæd
Selar papan
71 Hickey
hɪk i
Cupang
72 Hilsa fish
Hilsa  fɪʃ
Hilsa

I

73 Ilish
ilish
Hilsa
74 Indian Threadfin
Indian   θrɛd fɪn
Senohong
75 Indian mackerel
Indian   mæk ər əl
Kembung lelaki
76 Indian Scad
Indian  skæd
Layang benggol
77 Indo-pacific sailfish
Indo-pəˈsɪf ɪk  seɪlˌfɪʃ
Layaran
78 Indo-Pacific Blue Marlin
Indo-pəˈsɪf ɪk  blu  Marlin
Setuhuk biru/ setuhuk loreng
79 Irrawaddy Dolphin
irəˈwädē  dɒl fɪn
Pesut mahakam
80 Island mackerel
aɪ lənd  mæk ər əl
Kembung

J

81 Javaen Barb
Javen  bɑrb
Brek
82 Javan Combtail
Javen  komteil
Kapar

K

83 Kissing Gourami
kɪsing   go͝oˈrämē
Tambakan
84 Kipper
kɪp ər
Ikan haring yang dibelah
85 Kod
Kod
Kod
86 Koi
Koi
Koi

L

87 Leopard coralgrouper
lɛp ərd   kɔr əl gru pər
Kerapu Sunuk atau Kerapu Merah
88 Lionfish
laɪ ən  fɪʃ
Lepu
89 Long Whiskers catfish
lɔŋ   wɪs kə   kætˌfɪʃ
Keting
90 Longtail tuna
lɔŋ teɪl  tu nə
Tongkol abu-abu
pic ; nt.gov.au
91 Lobster
lɒb stər
Lobster
92 Largehead hairtail
lɑrdʒ hɛd   hɛər teɪl 
Layur/ ikan timah/ ikan timah selayur

M

93 Mackerel
mæk ər əl
Makerel
94 Mackerel scad
mæk ər əl   skæd
Layang biru
95 Mackerel Tuna
mæk ər əl  tu nə
Tongkol
96 Mad barb
mæd  bɑrb
Jelawat
97 Megalodon Shark
Megalodon   ʃɑrk
Hiu Megalodon
98 Mahogany Snapper
məˈhɒg ə ni   snæp ər
Kakap Tanda Tanda
pic : quizlet.com
99 Malayan Leaffish
məˈleɪ ən  lif fɪʃ
Sepatung/ ketoprak
100 Marble Goby
mɑr bəl   gōbē
Betutu
101 Marine Angelfish
məˈrin  eɪn dʒəl fɪʃ
Injel
102 Marlin
Marlin
Setuhuk
103 Milkfish
mɪlkˌfɪʃ
Bandeng
104 Mozambique Tilapia
mōzamˈbēk   təˈläpēə
Mujair
105 Mullet
mʌl ɪt
Belanak
106 Mutton Snapper
mʌt n   snæp ər
Kakap Domba

N

107 Narrow-barred Spanish Mackerel
nær oʊ-bɑrd  spaniSH  mæk ər əl
Tenggiri melayu
108 Nile Tilapia
nail  təˈläpēə
Nila

O

109 Octopus
ɒk tə pəs
Gurita
110 Ornate Threadfin Bream
ɔrˈneɪt   θrɛd fɪn   brɪm  
Kurisi
111 Orange-spotted spinefoot
ɔr ɪndʒ-spɒt ɪd  spaɪn fʊt
Baronang Tompel
112 Oxeye scad
äksˌī   skæd
Selar jalu-jalu

P

113 Pacific cod
pəˈsɪf ɪk   kɒd
Kod pasifik
114 Pangas Catfish
päNGgə  kætˌfɪʃ
Patin
115 Piranha
pɪˈrɑn yə
Piranha
116 Prawn
prɔn
Udang Besar
117 Psychedelic frogfish
saɪ kɪˈdɛl ɪk   frɒg fɪʃ
kodok maluku
118 Pufferfish
pəfərˌfiSH  fɪʃ
Buntal

Q

119 Queen Snapper
kwin  snæp ər
Kakap Batu

R

120 Rabbit Fish
ræb ɪt  fɪʃ
Baronang
121 Razorbelly Scad
reɪ zər bɛl i  skæd
Selar batang
122 Red Rainbowfish
rɛd  reɪnˌboʊ fɪʃ
Ikan Pelangi
123 Red snapper
rɛd  snæp ər
Kakap merah
124 Redtail Scad
rɛd teɪl   skæd
Layang ekor merah
pic : fishesofaustralia.net.au
125 Roughear scad
rog hɪər  skæd
Layang anggur atau malalugis
pic : fishbase.com

S

126 Sagor Sea-catfish
Segor   si-kætˌfɪʃ
Kedukang
127 Salmon
sæm ən
Salmon
128 Salty Fish
sɔl ti  fɪʃ
Ikan Asin
129 Sardine
sɑrˈdin
Sarden
130 Scad
skæd
Ikan Layang
131 Shark
ʃɑrk
Hiu
132 Shrimp
ʃrɪmp
Udang
133 Shrimp Scad
ʃrɪmp  skæd
Selar bulat
134 Shortfin scad
ʃɔrt fɪn  skæd
Layang deles
pic : mexican-fish.com
135 Shortbill Spearfish
ʃɔrt bil  spɪər fɪʃ
Tumbuk
136 Short mackerel
ʃɔrt  mæk ər əl
Kembung perempuan
137 Silk Snapper
sɪlk   snæp ər
Kakap Sutra
pic : mexican-fish.com
138 Silver Barb
sɪl vər   bɑrb
Tawes
pic : fishing-khaolak.com
139 Silver Pomfret
sɪl vər   pämfrət
Bawal
140 Silver Rasbora
sɪl vər  Rasbora
Lunjar Padi
141 Silver Shark-barb
sɪl vər   ʃɑrk-bɑrb
Wadon Gunung
142 Skipjack Tuna
skɪp dʒæk   tu nə
Cakalang
143 Snakehead Fish
snākˌhed  fɪʃ
Gabus
144 Snapper
snæp ər
Kakap
145 Southern Bluefin Tuna
sʌð ərn   blu fɪn   tu nə
Tuna sirip biru selatan
146 Spanish Mackerel
spaniSH   mæk ər əl
Tengiri
pic : fishrulesapp.com
147 Spanner barb
spæn ər   bɑrb
Dokun
148 Sphyrna lewini
sperna  lewini
Hiu Martil
149 Spotted Seahorse
spɒt ɪd   si hɔrs
Kuda laut
150 Squit
skuit
Cumi-cumi
151 Starry Triggerfish
stɑr i   trɪg ər fɪʃ
Ayam-ayam
152 Streaked spinefoot
strik  spaɪn fʊt
Ikan Baronang Angin
153 Striped Marlin
strik  marlin
Setuhuk putih
154 Striped threadfin
strik   θrɛd fɪn
Sumbal
pic : churaumi.okinawa
155 Stingray
stɪŋˌreɪ
Pari
156 Striped Threadfin
strik   θrɛd fɪn
Sumbal
157 Suckermouth Catfish
sʌk ər maʊθ   kætˌfɪʃ
Sapu-sapu
158 Swordfish
soʊrd fɪʃ
Todak

T

159 Threadfin
θrɛd fɪn
Kuro
160 Threefinger threadfin
θri fɪŋ gər   θrɛd fɪn
Kuro Senangin kuning
pic : talkaboutfish.com
161 Three spot Gourami
θri  spɒt   go͝oˈrämē
Sepat
162 Tiger Barb/ Sumatra Barb
taɪ gər  bɑrb
Ikan Sumatera
163 Tiger grouper
taɪ gər  gru pər
Kerapu Harimau
164 Tiger Shark
taɪ gər  ʃɑrk
Hiu Harimau
165 Tilapia
təˈläpēə
Nila
166 Mozambique tilapia
mōzamˈbēk   təˈläpēə
Mujair
167 Tinfoil Barb
tɪnˌfɔɪl  bɑrb
Tengadak
168 Torpedo Scad
tɔrˈpi doʊ   skæd
Selar tetengkek
169 Toli shad/ Chinese Herring
toli  ʃæd /   tʃaɪˈniz  hɛr ɪŋ
Terubuk
170 Trout
traʊt
Ikan Air Tawar
171 Tuna
tu nə
Tuna
172 Two Barred Rabbitfish
tu  bɑrd  ræb ɪt fɪʃ
Ikan Baronang Kalung 

V

173 Vermiculated spinefoot
vərˈmikyəˌlātid  spaɪn fʊt
Ikan Baronang batik
174 Vermilion snapper
vərˈmɪl yən  snæp ər
Kakap Vermilion

W

175 Wallago Catfish
wɔl əˈgoʊ   kætˌfɪʃ
Tapah
176 Whale
weɪl
Paus
177 Whale shark
weɪl  ʃɑrk
Hiu paus, cucut geger-lintang
178 White-spotted spinefoot
waɪt-spɒt ɪd   spaɪn fʊt
Ikan Baronang Susu
179 Winghead Shark
wɪŋ hɛd  ʃɑrk
Cucut ronggeng

Y

180 Yellowfin Tuna
yɛl oʊ fɪn  tu nə
Madidihang
181 Yellowstripe Scad
yɛl oʊ straɪp  skæd
Selar kuning
182 Yellowtail Snapper
yɛl oʊ teɪl   snæp ər
Kakap Ekor kuning
183 Yellowtail scad
yɛl oʊ teɪl  skæd
Selar como

Z

184 Zebra Shark
zib rə  ʃɑrk
Cucut Tokek atau Cucut Kembang
NB :
  • Klik Gambar ambar untuk memperbesar
  • Klik Audio untuk mendengarkan
  • Copy dan Paste-kan ke Word untuk Print.Disqus comments